Logo Rob de Voogd Transport
NL vlag
Ga naar de inhoud

CMR en AVC 2002 condities

Condities
Cmr en AVC condities
Het vervoer over de weg geschiedt alleen onder de CMR en AVC2002 condities.

Een belangrijk hoofdstuk uit de AVC2002 condities is artikel 10 g.

Bijzondere risico’s Onverminderd artikel 10 is de vervoerder, die de op hem uit hoofde van de artikel 9 leden 2 en 3 rustende verplichtingen niet nakwam, desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:  g) het feit dat het vervoer een levend dier betreft.
Copyright ©2022 Rob de Voogd Transport
Terug naar de inhoud