Logo Rob de Voogd Transport
NL vlag
Ga naar de inhoud

Alg. Voorwaarden

Condities

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 Juli 2011 Geseponeerd bij de KVK. Rotterdam
Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport.

1. ALGEMEEN
1.1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend door
deze voorwaarden beheerst. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons
overeengekomen worden.
1.2. Diensten: de prestaties waartoe Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport. zich
verbonden heeft, zoals het vervoeren van paarden en/of ponies, en lidmaatschap die zijn c.q. worden
geleverd door Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport aan Cliënt, c.q. beoogd zijn om
te worden geleverd gesteld door Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport aan Cliënt,
onder meer krachtens overeenkomst van opdracht, alsmede de werkzaamheden, die Rob de Voogd
Nationaal en Internationaal Transport voor Cliënt verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te
verrichten.
1.3. Cliënt de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, of op andere
wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Rob de Voogd Nationaal en
Internationaal Transport aangeboden Diensten.
1.4 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, zover niet in strijd
met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang
hebben, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen.
1.5.Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport kan ten allen tijde haar voorwaarden
wijzigen en/of aanpassen, mits dit in overeenstemming is met het toepasselijke recht. De actuele
Algemene Voorwaarden worden op onze website gepubliceerd en op aanvraag toe gestuurd.
1.6. Reklames binnen 7 dagen na (transport)datum. Bij het niet binnen 7 dagen schriftelijk
ontvangen hiervan, mag Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport er vanuit gaan dat het
transport of dienst correct is uitgevoerd. Reklames ontvangen na 7 dagen hebben geen enkele
juridische grond.

2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie
verplicht ons niet tot acceptatie van een aanmelding.
2.3. Aan alle in onze offertes, of mondelinge gedane aanbiedingen kan geen enkel recht worden
ontleend.
3. INSCHRIJVING EN DOORGANG DIENSTVERLENING
3.1. Inschrijvingen / dienstverlening worden slechts dan geacht door ons aanvaard te zijn,
wanneer wij een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen tenzij hierover andere afwijkende
(schriftelijke) afspraken gemaakt zijn.

4. UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING
4.1 Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport. zal zich inspannen de dienstverlening met
zorg uit te voeren.
Dienstverlening door Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport richt zich uitdrukkelijk
alleen tot Cliënt van Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport en niet tot bij Cliënt
betrokken derden. Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport staat evenwel niet in voor
het bereiken van door Cliënt beoogt resultaat.
4.2.Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport. staat niet in voor de geschiktheid van het
gebruik van de Diensten door Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst
nader is afgesproken.
4.3.Cliënt is gehouden alle door Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport. verlangde
gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en
omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de
dienstverlening te verstrekken aan Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport is
gemachtigd kosten in rekening te brengen indien tijdens de loop van de dienstverlening blijkt dat
extra inspanningen nodig zijn. (bv. Het niet, of erg slecht laden van paarden, waardoor van
tijdverlies sprake wordt )
4.5 Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport. is gemachtigd kosten in rekening te
brengen indien cliënt tijdens loop van de dienstverlening vraagt om aanpassing hiervan.

5. ANNULERING
5.1. Een boeking / opdrachtbevestiging is bindend. Annulering van een opdracht dient minimaal
5 dagen vóór datum dienstverlening te geschieden. Wij zullen u €275,- in rekening brengen,
tenzij het faktuurbedrag lager is, dan zal het faktuurbedrag in rekening worden gebracht.
Wanneer binnen de vier dagen voor transport wordt geannuleerd, dan dient toch de gehele
faktuur te worden voldaan. (dag = 00.00 tot 23.59)
5.3. Bij annulering tijdens de opdracht, door omstandigheden die niets met de prestaties van Rob de
Voogd Nationaal en Internationaal Transport. te maken hebben, is de opdrachtgever het volledige
geoffreerde / gefaktureerde bedrag verschuldigd
5.4. Bij annulering van een opdracht welke binnen een combinatieopdracht / combinatietransport
met een andere klant valt, is eveneens het volledige geoffreerde / gefaktureerde bedrag
verschuldigd.
5.5. Combinatietransporten dienen direct na opdracht en / of ontvangst faktuur te worden
voldaan.
5.6. Wanneer reeds kosten zijn gemaakt voor het geboekte transport, zullen deze separaat aan de
€ 100,00 in rekening worden gebracht.(bv. boeking boot, betaling LKW-Maut, etc., etc.)

6. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
6.1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
6.2. Wanneer wij tengevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen
vervoersdatum, - en/of tijd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel
daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren. Onder overmacht wordt hier
verstaan: iedere van onze wil onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor wij
ons genoodzaakt achten van datum, data of tijd af te wijken, zoals verhindering, defect geraken
van materieel of door ziekte.
6.3 Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport is niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet
tijdelijk, als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar
verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde
nietverwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Rob de Voogd Nationaal en Internationaal
Transport en/of derden die Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport voor de uitvoering
van de overeenkomst inschakelt, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder
in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Rob de Voogd
Nationaal en Internationaal Transport c.q. haar leveranciers, onvrijwillige storingen of
belemmeringen waardoor uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt,
zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door haar
leveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
6.4 In geval van overmacht aan de zijde van Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport.
worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Rob de Voogd Nationaal
en Internationaal Transport.langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om
de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar
overigens iets verschuldigd zullen zijn.
6.5 Paarden intern voor opleiding trailerladen zijn voor eigen risico van de eigenaar. Jaarlijkse
entingen en pas ontwormt is verplicht. Bijkomende kosten zoals, dierenarts en hoefsmid zijn
voor rekening van de eigenaar. Wij mogen paarden weigeren die ziek, drachtig, schimmel of een
andere besmettelijke aandoening hebben, verkouden of kreupel zijn. Voor variërende tarieven en
voorwaarden, zie Horse hotel / pensionstalling
6.6 Wanneer een paard ook door ons niet geladen kan worden zullen wij de 10% van de prijs
retourneren. Wanneer een paard intern ziek wordt zullen wij € 20, = per dag in rekening brengen,
dit is voor stalling en verzorging van het paard, exclusief dierenartskosten, medicatie, of
dieetvoeding / supplementen. Deze bepaling geldt ook als er een vervoersverbod heerst of heeft
plaatsgevonden en wanneer er op eigenstal een besmettelijke ziekte heerst.

7. DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAP
7.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van
Diensten door Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport aan Cliënt, dan wordt de
overeenkomst aangegaan voor één jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur
overeenkomen. Voor pensionstalling lees ‘maand’
7.2 Een overeenkomst tussen Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport en Cliënt, die is
aangegaan voor bepaalde tijd zal telkens stilzwijgend met een periode van één jaar worden
verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, met inachtneming van een
opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaand aan het einde van de (verlengde)
contractstermijn.
7.3. Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport heeft het recht een overeenkomst van
opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder
gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Cliënt verschuldigde prijs, voor zover
deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.
7.4. Partijen zullen wegens deze contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn
gehouden.

8. BETALING
8.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het transport voorafgaand aan de dienst te
worden voldaan of zal cliënt een éénmalige machtiging afgeven, teneinde het faktuurbedrag door
ons te laten afschrijven. Cliënt dient zorg te dragen voor afdoende banksaldo. Bij stornering zal €
10,- extra in rekening worden gebracht. Tenzij telefonisch of schriftelijk overeengekomen mag
het bedrag op onze rekening gestort worden. Binnen 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag
op onze bankrekening zijn bijgeschreven.
8.2.Pensionstalling dient maandelijks vooraf, per de eerste van de maand te zijn voldaan, terwijl
bij aangaan van een pensionstallingsovereenkomst één maand borg dient te worden betaald.
8.3.De op ons bankafschrift aangegeven valutadag, is bepalend en wordt dus als dag van betaling
aangemerkt.
8.4. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele
rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste
openstaande facturen.

9. RENTE EN KOSTEN
9.1. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de wederpartij
van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 4,7 % per maand verschuldigd
over het nog openstaande bedrag.
9.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts - en
procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven
gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% exclusief de voornoemde
rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

10. TOEPASSELIJK RECHT
10.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

11. GESCHILLEN
11.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig
beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering,
zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke
rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd
is.

12. BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN LIDMAATSCHAP en/of
OVEREENKOMST
12.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dán tot stand nadat wij
een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum
van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd
heeft.
12.2 Middels het betalen van de factuur bevestigd u bekend en akkoord te zijn met het in deze
Algemene Voorwaarden gestelde.

13. TARIEVEN
13.1. Tenzij anders vermeld zijn onze tarieven:
• gebaseerd op levering van af ons bedrijf en daar naar terug.
• gebaseerd op diensten op ons bedrijf;
• exclusief BTW en Transportverzekering, tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen.
13.2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om het
lidmaatschap - tarief dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de
eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende
toekomstige prijsverhogingen moeten worden vermeld.
13.3. Voor de diverse diensten werken wij met verschillende tarieven. Tarieven worden middels
onze website of op aanvraag verstrekt, evenals de afzonderlijke voorwaarden. Aan onze
tariefstelling kan geen enkel recht worden ontleend.
13.4 Door de gestegen brandstofprijzen berekenen we een brandstoftoeslag.

14. TRANSPORT / ALGEMEEN RISICO
14.1. De wijze van transport wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is
verstrekt, door ons als deskundige bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij
alle risico in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder.
14.2. Onder de onder punt 14.1 genoemde schade vallen alle schades aan zowel paard,
materieel, chauffeurs, als ook schades aan de eventuele stallinggebouwen van het laadadres.
14.3. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport, worden slechts
uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
14.4 Stalling van uw paard(en) en/of ponie(s) geschied eveneens voor eigen risico. Rob de Voogd
Nationaal en Internationaal Transport. zal al het mogelijke doen om in haar professie de dieren naar
uiterste kunnen te verzorgen begeleiden. Cliënt neemt hierin elk mogelijk risico op zich,
inclusief schuld / nalatigheid van Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport.

15. BETALING
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels bankoverschrijving of contant
zonder korting of middels verrekening, voorafgaand aan de dienst te geschieden, of middels
storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na
factuurdatum, of middels het ondertekenen van een éénmalige machtiging waarmee Rob de Voogd
Nationaal en Internationaal Transport het factuurbedrag mag afschrijven van rekening cliënt. (alleen
in Nederland) Opdrachtgever dient hierbij zorg te dragen voor afdoende saldo op zijn / haar
rekening. Bij stornering mag Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport € 10,- extra in
rekening
brengen. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als
betalingsdag aangemerkt. Bij niet-tijdige betaling wordt door ons aanspraak gemaakt op
vergoeding van vertragingsrente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

16. ONTBINDING
Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens tekortkoming
van Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport indien Rob de Voogd Nationaal en
Internationaal Transport, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling,
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en daarvoor
krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.

17. Verhuur als chauffeur
Soms verhuren wij ons als chauffeur, wij zijn nooit verantwoordelijk voor schade aan voertuigen van de klant.
De verhuurder dient all-risk verzekerd te zijn.
Dit geldt ook voor de gehuurde voertuigen van de desbetreffende klant.

18. TENAAMSTELLINGEN
Bij Rob de Voogd Nationaal en Internationaal Transport. mag eveneens gelezen worden: Rob de
Voogd Transport, Rob de Voogd Horse Service.
Copyright ©2022 Rob de Voogd Transport
Terug naar de inhoud